Reklamačný poriadok

Internetového obchodu www.eshop.rjelinek.sk

 

Na stiahnutie:  Formulár na uplatnenie reklamácie

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

 

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, a zákona č. 102/2014 Z. z.., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný Tovar (ďalej len „Tovar“), pre ktorý sú v záručnej lehote uplatňované práva Kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácia“).

Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, zmluva o diele, prípadne iná zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ. 

 Podmienky pre uplatnenie práva odstúpiť od kúpnej zmluvy:

- Najneskôr na štrnásty (14.) deň po prevzatí tovaru musí byť predávajúcemu doručená informácia o odstúpení od kúpnej zmluvy

- Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy na stiahnutie TU

- Kupujúci tento formulár zašle e-mailom na eshop@rjelinek.sk a originál priloží do balíku, ktorý bude odosielať späť predávajúcemu

- Kupujúci tovar na svoje náklady doručí späť predávajúcemu na adresu Kammerhofská 4 Banská Štiavnica 969 01, to najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy;

- Tovar, ktorý bude kupujúci odosielať v nadväznosti na odstúpenie od kúpnej zmluvy, nebude niesť známky použitia, nebude poškodený, nekompletný.

- Ak bola znížená hodnota tovaru (tovar nie je kompletný alebo bol poškodený), je kupujúci povinný preukázateľne chýbajúcu hodnotu nahradiť v peniazoch.

- Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak bol tovar upravený podľa jeho priania alebo pre jeho osobu (napr. darčeková etiketa, darčekový kôš a pod.).

Za splnenia vyššie uvedených podmienok bude kupujúcemu vrátená ním uhradená cena tovaru, a to rovnakým spôsobom, ako bola prijatá, alebo podľa dohody zloženkou alebo prevodom na účet kupujúceho, a to do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Predávajúci však nie je povinný kupujúcemu vrátiť ním uhradenú cenu tovaru, kým mu kupujúci-spotrebiteľ neodovzdá (nedoručí) tovar alebo nepreukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch stanovených v OZ. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy ďalej nie je možné uplatniť, ak nie je vrátená fľaša originálne uzatvorená s nepoškodeným kolkom.

Ak je vrátený tovar poškodený v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho, je predávajúci oprávnený uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a odčítať tento od vrátenej, kupujúcim uhradenej ceny tovaru.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim v prípade, že sa pri odovzdávaní balíka obsahujúceho tovar ukáže, že kupujúci nedovŕšil 18 rokov (príp. nepreukáže dovŕšenie veku spôsobom uvedeným vyššie napr. občianskym preukazom), čím dôjde k porušeniu podmienok stanovených týmito VOP a dojednaní kúpnej zmluvy.

 

PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA A ZÁRUKA (REKLAMÁCIA)

Kupujúci je v súlade s OZ povinný tovar podľa možnosti prezrieť čo najskôr po jeho prevzatí a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia a ak je kupujúcim spotrebiteľ, berie sa to tak, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak sa ukáže, že kupujúci o chybe tovaru pred jeho prevzatím vedel alebo chybu sám spôsobil.

Ak nie je kupujúci spotrebiteľom a zistí sa poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení tovaru a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu alebo dodať nový tovar. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia tovaru už nie je možné uznať.

Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne na tovare v lehote dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od jeho prevzatia; ak je na obale tovaru uvedený dátum jeho spotreby, potom sa táto lehota skracuje do dátumu uvedeného na obale tovaru. Pre uplatnenie práv z chybného plnenia je stanovená lehota v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov od prevzatia tovaru; ak je však na obale tovaru uvedený dátum jeho spotreby, potom sa aj táto lehota skracuje do dátumu uvedeného na obale tovaru. Zodpovednosť predávajúceho za chyby sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním, ani na skutočnosť, že úpravy tovaru (napr. gravírovaním) nezodpovedajú vzoru poskytnutému predávajúcim alebo predstave kupujúceho, ak tieto úpravy zodpovedajú zadaniu kupujúceho.

Kupujúci-spotrebiteľ pri uplatnení práv zo zodpovednosti z chybného plnenia má tieto práva:

- právo na bezplatnú opravu tovaru, ak je taká oprava možná;

- právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu jeho súčasti, pričom je toto právo možné uplatniť vtedy, ak je dodanie nového tovaru alebo jeho súčasti primeraným riešením reklamácie s ohľadom na povahu chyby. Primeranosť sa na tieto účely posudzuje napríklad tým, že chybu nie je možné odstrániť opravou, alebo sa taká oprava javí ako finančne alebo časovo neekonomické riešenie. Právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu jeho súčasti má spotrebiteľ aj vtedy, ak ide o chybu odstrániteľnú, avšak tovar nie je možné pre opakovaný výskyt chyby (po oprave – t. j. ak sa vyskytne rovnaká chyba s rovnakými prejavmi celkovo trikrát (3×) a taká chyba bola aspoň dvakrát opravená) alebo pre väčší počet chýb riadne užívať;

- právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné využiť vtedy, ak nie je možné tovar opraviť a nie je možné ani dodať nový tovar alebo vymeniť jeho súčasť (ak sú splnené podmienky tohto práva). Ďalej je možné toto právo využiť vtedy, ak má tovar väčší počet chýb alebo ho nie je možné pre opakovaný výskyt chyby po oprave riadne užívať

Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim písomne nedohodne inak. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci-spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o podstatné porušenie kúpnej zmluvy. Predávajúci vydá kupujúcemu-spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci-spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej predávajúci vydá kupujúcemu-spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dĺžke jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie predávajúci kupujúcemu-spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

Práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého vec bola kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

Kupujúci-spotrebiteľ má právo na úhradu nutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za chyby. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby tovaru má kupujúci-spotrebiteľ taktiež právo na úhradu nákladov nutne vynaložených na toto odstúpenie.

Reklamácie tovaru sa v prípade kupujúceho-spotrebiteľa riadia príslušnými ustanoveniami OZ a zákonom o ochrane spotrebiteľa. V prípade kupujúceho-podnikateľa sa reklamácie tovaru riadia príslušnými ustanoveniami OZ.

 

Späť do obchodu