Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky

Spoločnosť RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o. Kráľovská 1, 909 01 Skalica, IČO 36 311 448 vedená Spisová značka: OR na OS Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 12229/T pre predaj tovaru prostredníctvom online obchodu umiestneného na internetovej adrese eshop.rjelinek.sk

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o. Kráľovská 1, 909 01 Skalica, IČO 36 311 448 vedená Spisová značka: OR na OS Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 12229/T (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. 

Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese eshop.rjelinek.sk, a to prostredníctvom webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“). 

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese eshop.rjelinek.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti. 

1.3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné uzavrieť v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. 

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. 

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

 

 

 2. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „používateľský účet“). 

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. 

2.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, čo sa týka informácií nevyhnutných na prístup do jeho používateľského účtu, a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho. 

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám. 

2.5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok). 

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru, ide o výzvu na podanie ponuky a odoslanie košíka sa chápe ako ponuka Kúpna zmluva teda vzniká na základe potvrdenia predávajúcim prostredníctvom elektronickej pošty. 

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti v čase, keď sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. 

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenska. 

3.4. Pre objednaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: 

3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu), 

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a 

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“). 

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim po kliknutí na tlačidlo „OBJEDNAŤ“ a prijatím objednávky predávajúcim, za prípadné chyby pri prenose dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Uzatvorenie zmluvy predávajúci neodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na kupujúcim zadaný e-mail (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). 

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky). 

3.7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby. 

3.8. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy, a to najmä v prípadoch, keď sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. 

3.9. Ak poskytuje v súvislosti s kúpnou zmluvou uzatvorenou podľa týchto obchodných podmienok predávajúci kupujúcemu zadarmo vecné plnenia (dary), je vo vzťahu k daru medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorená darovacia zmluva, ktorá je plne závislá od kúpnej zmluvy v zmysle ust. § 1727 Občianskeho zákonníka.

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: 

 - v hotovosti na obderném místěKammerhofská 4 Banská Štiavnica 969 01 

- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke; 

 - bezhotovostne klasickým prevodom na účet predávajúceho; 

 - bezhotovostne platobnou kartou VISA alebo MasterCard pri osobnom vyzdvihnutí tovaru na výdajnom mieste e-shopu.

- bezhotovostne platobnou kartou online prostredníctvom platobnej brány priamo v e-shope.

4.2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. 

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred. 

4.4. V prípade platby v hotovosti, platby platobnou kartou pri osobnom vyzdvihnutí v podnikovej predajni či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade platby platobnou kartou online je kúpna cena splatná v momente platby a tovar odoslaný najneskôr v priebehu 3 nasledujúcich pracovných dní.  

4.5. V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho. 

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať. 

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci, čo sa týka platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho. 

 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak včas a riadne splnil informačné povinnosti v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

5.2. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, keď nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho objednavky@rjelinek.sk. 

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. 

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ho predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5. Pred prípadným vrátením tovaru je kupujúci povinný používať tovar spôsobom, ku ktorému obvykle dochádza pri predaji tovaru v prevádzke. Ak vráti kupujúci predávajúcemu alkoholické nápoje s porušeným kolkom, stráca tovar pre predávajúceho celkom svoju hodnotu, a zníženie hodnoty tovaru je predstavované nákupnou či výrobnou cenou tovaru (t. j. cenou, za ktorú tovar obstaral predávajúci), a kupujúci je povinný predávajúcemu toto zníženie hodnoty tovaru nahradiť. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. 

5.6. V prípadoch, keď má kupujúci v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do chvíle prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. 

5.7. Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva týkajúca sa takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

6. REALIZÁCIA, PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. 

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. 

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. 

6.5. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť, popr. zmeniť spôsob prepravy, a to s ohľadom na objem, hmotnosť dodávky a bezpečnosť dopravy. Prípadná zmena spôsobu dopravy z rozhodnutia predávajúceho môže mať vplyv na dohodnutú výšku úhrady za poštovné (prepravné) a balné. Kupujúci je v tomto prípade telefonicky informovaný.

6.6. Objednávky, ktoré nebudú do 14 dní od objednania uhradené alebo vyzdvihnuté, budú automaticky stornované. Potom je nutné urobiť novú objednávku. 

6.7. Realizácia objednávok pri tovare, ktorý je na sklade alebo v podnikovej predajni prebieha v poradí: 1. deň objednávka, 2. deň príprava a odoslanie. Pokiaľ tovar nie je na sklade alebo v podnikovej predajni – expedičná lehota je 5 pracovných dní. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, bude Predávajúci Kupujúceho neodkladne informovať o náhradnom termíne dodania s ohľadom na možnosti distribútora. 

6.8. Ak si Kupujúci objedná tovar na dobierku, začína dodacia lehota plynúť dňom platného uzatvorenia zmluvy, tzn. okamihom odoslania potvrdzujúceho e-mailu zo strany Predávajúceho. V prípade, že Kupujúci zvolil iný variant úhrady než zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t. j. napr. prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t. j. od pripísania príslušnej sumy na účet Predávajúceho. 

6.9. Balné Predávajúci vypočítava podľa aktuálnej ceny obalových materiálov priamo v pokladnici e-shopu. Kupujúci má v pokladnici e-shopu k dispozícii kompletnú cenu dopravného aj balného podľa položiek, ktoré Kupujúci vložil do košíka. Týmto bodom nie je dotknutý bod 6.5. týchto obchodných podmienok. 

6.10. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

6.11. Spôsoby prepravy alebo vyzdvihnutie tovaru sú nasledujúce:

Doprava Slovenská pošta š.p., platba dobierkou

Doprava Slovenská pošta š.p., platba online kartou či prevodom  

Osobný odber na výdajnom mieste na adrese: Kammerhofská 4 Banská Štiavnica 969 01

6.12 Tovar nezasielame do zahraničia.

 

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal: 

7.2.1 má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

7.2.2 sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

7.2.3. tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, 

7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a 

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. 

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. 

7.4. Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, predpokladá sa, že tovar bol chybný už pri prevzatí. 

7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky keď je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania predávajúceho. 

7.6. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o veci použité, zodpovedá predávajúci za chyby, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej lehote (záruka). Záručná lehota začína plynúť od prevzatia balíka od prepravcu. 

7.7. Záruka:

7.7.1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu na tovar záruku v trvaní 24 mesiacov, s výnimkou potravinárskeho tovaru (pozri čl. 7.7.2. týchto obchodných podmienok).

7.7.2. Na potravinársky tovar poskytuje predávajúci kupujúcemu záruku v dĺžke predstavovanej lehotou minimálnej trvanlivosti uvedenou na obale tovaru.

7.8. V prípade reklamácie tovaru kontaktuje kupujúci elektronickou poštou predávajúceho (objednavky@rjelinek.sk), kde zanechá telefonické číslo, na ktoré predávajúci zavolá a dohodne s kupujúcim postup reklamácie.

 

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. 

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle zmysle zákona č. 102/2014 Z.z.. 

8.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu robí v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad ma ochranu osobných údajov

8.6. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu. 

8.7. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením. 

8.8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ e-shopu vystupuje ako prevádzkovateľ osobných údajov (ďalej len „Prevádzkovateľ“), zákazník ako dotknutá osoba (ďalej „Dotknutá osoba“). Pri všetkej svojej činnosti sa Prevádzkovateľ riadi ustanovením čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“).


9.1.  Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré budú Prevádzkovateľovi odovzdané pri odoslaní objednávky, budú spracované s cieľom uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následného plnenia, a to vrátane vybavovania prípadných nárokov Dotknutej osoby z chybného plnenia. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Dotknutej osoby je teda plnenie kúpnej zmluvy založené objednávkou Dotknutej osoby a súčasne tiež plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa podľa právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti v súvislosti s ochranou spotrebiteľa a vedením účtovníctva.

9.2. Prevádzkovateľ spracováva tieto osobné údaje dotknutej osoby: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“). 

9.3. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom používateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. 

9.4. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako sprostredkovateľa. Osobné údaje Dotknutej osoby môžu byť na účely riadneho vybavenia objednávky poskytnuté poskytovateľovi doručovacích služieb zvolenému Dotknutou osobou, a ďalej osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú právne a účtovné služby v záujme zaistenia riadneho plnenia povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Dotknutej osoby do tretej krajiny, medzinárodnej organizáciu alebo iným než vyššie uvedeným tretím osobám.

9.5. Osobné údaje Dotknutej osoby budú spracované v čase, počas ktorého je Prevádzkovateľ povinný tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, minimálne teda počas 5 rokov podľa zákona o účtovníctve alebo počas 10 rokov podľa zákona o DPH. 

9.6. Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.

9.7. Prevádzkovateľ nemenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ale určil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia. Zástupcu je možné kontaktovať písomne na adrese Prevádzkovateľa, na adrese elektronickej pošty objednavky@rjelinek.sk alebo na čísle telefónu 577 686 118. 

9.8. Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak si myslí, že Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

 

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNAMOV A UKLADANIE COOKIES

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznamov predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať odoslaním jednoduchej správy prostredníctvom elektronickej pošty. 

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

11. DORUČOVANIE

11.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu sa doručuje na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho používateľskom účte. 

11.2. Správa je doručená: 

11.2.1. v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom, 

11.2.2 v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom, 

11.2.3. v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odopretím prevzatia zásielky, ak adresát odoprie (prípadne osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať, 

11.2.4. v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a dania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

 

12. INÉ USTANOVENIA

12.1. Otváracie hodiny podnikovej predajne sú uvedené na webe rjelinek.sk

12.2. Prevádzka telefónnej infolinky pre e-shop je každý pracovný deň od 8.00 do 17.00

12.3. Objednávky cez internetový obchod na adrese: eshop.rjelinek.sk, 24 h denne, 7 dní v týždni. 

12.4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. Ak je cena vyššia než cena uvedená na objednávke, predávajúci neodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho, ktorý môže novú cenu prijať alebo dodávku odmietnuť. Pri telefonickej objednávke je vždy kupujúcemu oznámená platná cena pre danú objednávku. 

12.5. Realizované obchody sú obchody uzatvárané na Slovensku a ako také sa riadia právnym poriadkom Slovenska. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené prednostne cestou zmieru. 

12.6. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade dohodnuté inak.

 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak strany dohodujú, že vzťah sa riadi českým právom a na riešenie všetkých sporov vzniknutých z kúpnej zmluvy sú príslušné české súdy. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

13.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu. 

13.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná. 

13.4. Obchodné podmienky sú platné v deň odoslania elektronickej objednávky. Prevádzkovatelia si vyhradzujú právo na zmenu obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. 

13.5. V e-shope na adrese eshop.rjelinek.sk platí zákaz predaja alkoholických nápojov a tabaku osobám mladším ako 18 rokov. 

13.6. Kontaktné údaje predávajúceho: Spoločnosť RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o. Kráľovská 1, 909 01 Skalica, adresa elektronickej pošty objednavky@rjelinek.sk, telefón +420 577 686 118. 

 

Vo Vizoviciach dňa 1. augusta 2021

 

Späť do obchodu